Polityka prywatności ART-ACADEMY.PL

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez:

Monika Gadzińska
Art Academy
Powstańców Wielkopolskich 3
88-300 Mogilno
NIP: 7272812833
REGON: 367031097

za pośrednictwem strony internetowej www.art-academy.pl

2.Skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

3. Każdy usługobiorca zobowiązany jest przestrzegania niniejszych postanowień od chwili podjęcia czynności związanych ze skorzystaniem z usług strony internetowej.

4.Podstawą Regulaminu jest ustawa art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (“Ustawa”).

II. DEFINICJE

1. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

2. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

3. KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. USŁUGODAWCA / SPRZEDAWCA – Monika Gadzińska, Art Academy, Powstańców Wielkopolskich 3, 88-300 Mogilno, NIP: 7272812833, REGON: 367031097 (dalej usługodawca lub sprzedawca).

6. SKLEP INTERNETOWY / SKLEP – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.art-academy.pl

7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8.ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

10. KOSZYK – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

11. UMOWA SPRZEDAŻY- umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

12. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

13. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

14. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

15. REALIZACJA – Przygotowanie zamówienia do wysyłki.

16. DOSTAWA – czynność polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, towaru określonego w zamówieniu.

17. POLITYKA PRYWATNOŚCI – zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych usługobiorców oraz przechowywania i ochrony informacji

18. DOSTAWCA / PRZEWOŹNIK – podmiot, z którym współpracuje ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania dostawy towarów:
a) InPost S.A

III. KONTAKT ZE SKLEPEM

1. Adres Sprzedawcy: Powstańców Wielkopolskich 3, 88-300 Mogilno
2. Adres korespondencyjny / do zwrotów: Ruska 7/9 m. 18, 92-319 Łódź
3. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep.artacademy@gmail.com
4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 781-072-099
5. Dane do przelewu bankowego
a) Bank oraz numer rachunku bankowego Sprzedawcy: Bank Millennium 82 1160 2202 0000 0003 2573 8035
b) Kod SWIFT/BIC Bank Millennium: BIGBPLPW
c) IBAN Bank Millennium: PL82116022020000000325738035

6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
7. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16, w dni robocze.

IV. Rodzaje i zakres usług objętych Regulaminem

1. Informacyjne – w postaci danych prezentowanych na stronie www.art-academy.pl, dzięki którym klient / usługobiorca może zapoznać się z ofertą Usługodawcy,
2. Handlowe – dotyczące możliwości dokonywania zakupu towarów oferowanych przez Usługodawcę.
3. Marketingowe – dotyczące możliwości przesyłania drogą elektroniczną e-letterów, ofert handlowych oraz innych informacji dotyczących prezentowanej oferty,

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

VI. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
W sklepie internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówienia.

VII. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

VIII. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

1. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.

2. Klient kompletuje zamówienie wybierając towar, którym jest zainteresowany, przez wybór polecenia “DO KOSZYKA” przy danym towarze znajdującym się na stronie internetowej sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy, formy płatności oraz podaniu tekstu do personalizacji (dotyczy albumów personalizowanych) składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę.

3. W przypadku produktu: „Personalizowany Album” klient podaje dane (tekst), które mają być umieszczone na pierwszej stronie albumu (UWAGA! na pierwszej stronie zostanie umieszczony tekst ze wszystkimi znakami podanymi w formularzu zamówienia, łącznie ze znakami specialnymi, interpunkcyjnymi itp.

4. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy zakupu towarów będących przedmiotem zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.

6. W przypadku braku w sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, gdy sprowadzenie towarów od dostawców Sprzedawcy nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca informuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach.

7.Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:
a. anulowanie całości zamówienia (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia);
b. anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa w racjonalnym terminie (wybór tej opcji przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwa)

8.Ceny na stronie sklepu zamieszczone przy danym towarze:
a) stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich;
b) nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy.

9. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.

10. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w sklepie internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy)
b) przelew bankowy poprzez system płatności Przelewy24, obsługiwany przez firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu Przelewy24 informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności).

11. Nieopłacone przez Klienta zamówienie zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od daty jego złożenia.

12. Sprzedawca może zamieścić na stronie sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych, potrzebnych do realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia wskazany na stronie internetowej sklepu liczony jest w dniach roboczych. Standardowo wynosi 5 dni roboczych + dostawa, w przypadku ponadnormatywnej ilości zamówień, lub braku towaru z przyczyn niezależnych od sprzedawcy – może ulec wydłużeniu do 15 dni roboczych  i nie obejmuje terminu dostawy.

13. Termin dostarczenia przesyłki jest różny ze względu na wybraną formę dostawy. Sprzedawca może umieścić na stronie sklepu informację o liczbie orientacyjnych dni roboczych potrzebnych do realizacji dostawy. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wybranego dostawcy:
InPost S. A. – https://inpost.pl

14. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą klienta, paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane towary.

15. Koszty wysyłki

InPost (przesyłki do 25kg)
Paczkomat – 14.99 zł
Kurier – 17.99 zł

Odbiór osobisty na terenie Łodzi (po wcześniejszym przelewie na konto, termin odbioru ustalany indywidualnie) – 0zł

Koszt przesyłki za granicę ustalany jest indywidualnie

Usługodawca / Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany przewoźnika bez informowania o tym klienta. (z zachowaniem formy wysyłki: paczkomat, kurier, paczka)

IX. REKLAMACJA PRODUKTU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument/klient) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny (nie dotyczy produktów personalizowanych).
W takim przypadku Sprzedający zwróci otrzymane od Kupującego płatności w ciągu 14 dni. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, wysyłając je razem z towarem/-ami na adres: Art Academy Monika Gadzińska, Ruska 7/9 m. 18, 92-319 Łódź. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Kupującego Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru/-ów.

2. Ograniczenie prawa do odstąpienia – Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy oferowana usługa została już wykonana w całości, za wyraźną zgodą kupującego poinformowanego uprzednio przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Produkty Personalizowane – Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

4. W przypadku uszkodzenia towaru przez dostawcę:
a. dla przedsiębiorców:
Zgodnie z art. 548 kodeksu cywilnego (dalej: KC):
§ 1. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
Wydanie przy sprzedaży połączonej z wysyłką.
Zastosowanie mają przepisy z art. 544 KC § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

b. dla konsumentów:
art. 76 Prawo przewozowe:
Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
– szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;
– zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;
– ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;
– szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

Dysponując protokołem szkody (chyba że przewoźnik odmówi sporządzenia go) odbiorca przesyłki może złożyć reklamację do przewoźnika według jego wewnętrznej procedury.

Zgodnie z art. 65 ustawy Prawo przewozowe:
Przewoźnik ponosi odpowiedzialność za utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. Uszkodzenie towaru przez klienta
Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Również orzecznictwo uznaje za dopuszczalne roszczenie sprzedawcy o zapłatę odszkodowania uzasadnionego pogorszeniem rzeczy na skutek korzystanie z niej przez kupującego po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy
(por. wyrok Sądu Najwyższego z 3 lipca 1980 r., sygn. akt II CR 190/80, OSNCP 1981/1/18)
Przepisy ustawy o prawach konsumenta, kodeksu cywilnego – (wyrok Sądu Rejonowego w Zawierciu z 14 września 2016 r. (sygnatura sprawy I C 994/15)).

6. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
– informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
– żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta nie później niż w terminie 14 dni

8. Sposób zwrotu należności uzależniony jest od formy pierwotnej zapłaty na rzecz Sprzedawcy i nastąpi do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

X POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI.

1. Informacje ogólne
Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: art-academy.pl
Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Art Academy,  Monika Gadzińska Powstańców Wielkopolskich 3, 88-300 Mogilno
Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: biuro.artacademy@gmail.com oraz sklep.artacademy@gmail.com
Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
– Obsługa zapytań przez formularz
– Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
– Realizacja zamówionych usług
Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
– Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora
Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting
Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: AZ.pl Sp. z o.o. NIP: PL8561164306

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
– kurierzy
– operatorzy pocztowi
– operatorzy płatności
– upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
– dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
– ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– przenoszenia danych.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach
Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora
Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe
Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

8. Informacja o plikach cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
realizacji celów określonych powyżej w części „Istotne techniki marketingowe”;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA)

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANA REGULAMINU

1.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie www.art-academy.pl oraz zastępuje wszelkie reguły zawarte w poprzednich wersjach regulaminu.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie internetowej sklepu wiadomości o zmianie regulaminu.

3. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sklep internetowy do realizacji przed dniem zmiany regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.